dilluns, 14 de maig del 2012

ORGEST. Integració del risc de Grans Incendis Forestals en la Gestió Forestal


Aquesta publicació del CPF és molt interessant per tal d'avaluar la vulnerabilitat d'un rodal al foc de capçades, a més ens dóna un conjunt d'eines que ens ajuden a avaluar quin és el tipus d'incendi que pot afectar la massa en la que estiguem treballant.

Recomano la seva lectura per tal de coneixèr una linea de treball molt important, i molt participada pel GRAF-DGPEIS,  per a la identificació i tipificació dels incendis forestals que afecten a Catalunya, i què crec  ha d'ajudar molt als gestors forestals a l'hora de millorar el coneixement davant la presa de decesions.

A continuació n'extrec alguna part per tal de poder tenir una idea més clara del què consta aquesta publicació.

Font:

Les eines generades són:

o Mapa d’incendis tipus, que recull una classificació de les principals tipologies
d’incendis que es poden donar a Catalunya, i mapa de zones homogènies de
règim (ZHR), que serveix per estimar la periodicitat dels incendis dins d’una zona
de referència (ZHR). Els dos mapes es basen en l’anàlisi de la meteorologia i la
topografia que caracteritzen els diferents incendis tipus.

o Mapes de distribució potencial dels incendis tipus, que permeten identificar les
àrees del territori català on es poden donar els diferents incendis tipus descrits.

o Mapa de risc d’incendis tipus, que s’obté a partir del mapa d’incendis tipus i el
mapa de ZHR de Catalunya. Indica quines zones del territori són més
vulnerables als grans incendis forestals o presenten un risc més alt de patir un
GIF (risc molt alt, risc alt, risc moderat, risc baix). Serveix de referència per
identificar les zones més prioritàries pel que fa a la gestió des de la perspectiva
de la prevenció d’incendis  i, per tant, per fixar com a objectiu preferent la
gestió per a la prevenció de GIF.

o Tipus d’estructures forestals de vulnerabilitat al foc de capçades (TVFoC):
s’identifiquen mitjançant les claus de determinació de la vulnerabilitat al foc
de capçades de les estructures forestals (CVFoC) , que serveixen per classificar
un rodal forestal segons la seva vulnerabilitat per generar focs de capçades. Així,
es diferencia entre TVFoC de vulnerabilitat alta (A), moderada (B) i baixa (C)
per generar focs de capçades . Aquests TVFoC es basen en l’estructura i la
disposició espacial del combustible forestal (arbres i sotabosc) i la seva relació
amb el tipus de foc que és més probable que es doni en un rodal (foc que es
propaga per la superfície o foc que es propaga per les capçades). L’objectiu és
diferenciar les estructures en què el foc passa a les capçades i la mortalitat dels
individus és pràcticament absoluta d’aquelles que limiten el comportament del
foc, generen focs de baixa intensitat i en què la majoria d’individus sobreviuen.
Serveixen de referència per definir la gestió concreta que cal realitzar al rodal i
promoure tipologies forestals de tipus C, amb estructures resistents al foc o poc
vulnerables de generar focs de capçades.


A partir d'aquí el gestor haurà de decidir quina es l'acció a pendre. Aquest fet dependrà basicament de les condicions socio-econòmiques de la propietat i la ubicació del rodal a nivell de paisatge. 

A les ORGEST es poden trobar unes indicacions sobre els tractaments més adeqüats a realitzar per a cada una de les formacions.